Reklamačný poriadok

 
Reklamačný poriadok pre zákazníkov Auto Met-Al:
 
1.ÚVOD
Reklamačný poriadok upravuje práva a povinnosti Auto Met-Al.(predávajúci)  a jej zákazníkov v oblasti reklamácií tovaru, vychádzajúc pritom z Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka a Zákona o ochrane spotrebiteľa. Zákazníkom sa rozumie spotrebiteľ podľa zákona o ochrane spotrebiteľa. Tento reklamačný poriadok sa nevzťahuje na právne vzťahy medzi predávajúcim a podnikateľmi.
 
2.ZÁRUČNÁ DOBA
Auto Met-Al zodpovedá za vady, ktoré má predaný tovar pri prevzatí kupujúcim (podľa §619 Obč. zák.) a za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci počas záručnej doby. Záručná doba je 24 mesiacov (podľa §620 Obč. zák.) a začína plynúť od dátumu prevzatia tovaru kupujúcim (podľa §621 Obč. zák.). Pri veciach predávaných za nižšiu cenu z dôvodu vady je záručná doba 24 mesiacov,  Auto Met-Al. však nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena (podľa §619 Obč. zák.). Pri použitých veciach  je záručná doba 12 mesiacov. Vyhlásením v záručnom liste vydanom kupujúcemu môže Auto Met-Al poskytnúť záruku presahujúcu rozsah záruky ustanovenej zákonom, pričom podmienky a rozsah tejto záruky určí v záručnom liste (maximálna dĺžka záručnej doby pritom nesmie prekročiť 36 mesiacov)
 
3.UPLATNENIE REKLAMÁCIE
 
Kupujúci si uplatňuje právo vyplývajúce zo zodpovednosti za vady v prevádzkárni predávajúceho, v ktorej bol tovar zakúpený alebo v inej prevádzkárni, v ktorej je prijatie reklamácie možné.. Predávajúci rozhodne o reklamácii a spôsobe jej vybavenia  ihneď, v zložitých prípadoch do troch dní, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; určenie spôsobu vybavenia reklamácie a vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok..
Práva zo zodpovednosti za vady tovaru, pre ktoré platí záručná doba zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe (podľa §626 Obč. zák.).
Pri uplatnení reklamácie zamestnanec predávajúceho poučí kupujúceho o jeho právach a vystaví potvrdenie o prijatí reklamácie. Predávajúci vydá doklad o vybavení reklamácie najneskôr do 30 dní od jej uplatnenia.
4.VŠEOBECNÉ REKLAMAČNÉ PODMIENKY 
Pri predkladaní tovaru na reklamáciu musia byť splnené nasledovné podmienky zo strany reklamujúceho:
je predložený originálny záručný list, ak bol vystavený
je predložený doklad o zaplatení ceny tovaru alebo faktúra
tovar spĺňa všetky ostatné podmienky uvedené v záručnom liste pre záručnú reklamáciu nad dobu záruky určenú zákonom (fyzicky nepoškodený, nepoškodený živelnou udalosťou, neporušené plomby atď.)
Predávajúci nezodpovedá za vady tovaru, ak:
 
kupujúci si vadu alebo poškodeniu tovaru spôsobil sám
kupujúci pred prevzatím tovaru o vade vedel, resp. bol na vadu výslovne a jasne upozornený a bola mu poskytnutá zľava z ceny tovaru
vady vznikli v dôsledku opotrebenia spôsobeného bežným používaním alebo nesprávnym či nadmerným používaním
boli porušené ochranné plomby na tovare
vady boli spôsobené neoprávneným alebo nesprávnym zásahom do tovaru
ak sa vady tovaru reklamujú po uplynutí záručnej doby
Tovar predávaný predávajúcim (okrem auto doplnkov) je určený k odbornej montáži. Odbornou montážou sa rozumie montáž v autoservise, ktorý vlastní príslušné živnostenské oprávnenie alebo montáž osobou, ktorá má oprávnenie túto činnosť vykonávať.